Záväzné podmienky a pravidlá pre využívanie bezplatnej inzercie na internetovom servere

Prevádzkovateľom tohto serveru je Flashstudio, s.r.o., IČ: 247 78 338, so sídlom Italská 209/17, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 173513, (ďalej len prevádzkovateľ).

Užívateľom serveru se rozumie každá osoba, ktorá využíva služby serveru a pri využívaní služieb serveru pristúpila k týmto podmienkam. Užívanie týchto služieb je viazané na pristúpenie užívateľa k týmto podmienkam a pravidlám.

1. Obecné ustanovenia

Prevádzkovateľ serveru zaisťuje prevádzku internetových stránok, ktoré umožňujú užívateľom zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyt po tovare a službách a inom majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov. Služby uľahčujú užívateľom aj prístup na ďalšie servery prevádzkovateľa.

Užívateľ je oprávnený užívať služby serveru za nižšie uvedených podmienok:

  • Ponuka tovaru a služieb musí byť v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi, predmetom inzercie nemôže byť hlavne tovar a služby, ktoré nemôžu byť predmetom obchodu vôbec alebo len na základe zvláštneho povolenia alebo tovar, s ktorým je možné nakladať len na základe špeciálneho povolenia, napr. strelivo, zbrane, liečivá, nebezpečné látky a prípravky, apod.; obsah inzercie nesmie odporovať zásade dobrých mravov či poctivých obchodných podmienok
  • Ponuka tovaru a služieb nesmie zasahovať do chránených práv iných osôb, predovšetkým práva autorského, práva na ochranu priemyslového vlastníctva či práva na ochranu hospodárskej súťaže alebo inak narušovať chránené záujmy alebo iné práva tretích osôb
  • Podnikateľský subjekt nemôže ponúkať tovar či služby, ktoré sú spojené s predmetom jeho podnikania
  • Ponuka nesmie zasahovať do osobnostných práv fyzických osôb
  • Inzercia nesmie byť použitá ako prostriedok k trestnej činnosti
  • Každý účastník berie na vedomie, že nesie dôsledky spojené s vloženou ponukou či prijatím ponuky, ktorá sa uskutoční na uvedených stránkach a že po uplynutí zvolenej doby sa automaticky vymaže
  • Účastník je povinný zaplatiť poplatok pri zvýraznenom inzeráte pomocou SMS

Všetky služby sú užívateľom serveru poskytované zdarma s výnimkou doplnkovej služby. Doplnkovou službou sa rozumie nadštandardná služba, ktorej aktivácia nie je nevyhnutnou podmienkou k používaniu služieb servera (napr. zvýraznenie inzerátu pomocou SMS, tzv. topovanie). Inzerát užívateľa je zverejnený bezplatne po dobu, ktorú si určí užívateľ sám. Po tejto lehote bude automaticky zmazaný. Užívateľ je oprávnený zmazať ním vložený inzerát pred uplynutím stanovenej lehoty pomocou kontrolného hesla príslušného inzerátu.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia previesť nevyhnutné zmeny v inzeráte, inzerát nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť z ponuky pred uplynutím lehoty určenej užívateľom, a to v prípade, že inzerát je v rozpore s platnými právnymi predpismi, podmienkami inzercie, dobrými mravmi alebo je inak nevhodný pre zverejnenie.

Prevádzkovateľ je oprávnený inzerát zmazať alebo ho presunúť v prípade, že je vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na jeho obsah.

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť podmienky inzercie a nastavenie služieb serveru, prípadne služby serveru zrušiť, a to po predchádzajúcom oznámení označenom Zmeny a úpravy.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah, kvalitu, pôvod, zdroj ani zaplatenie tovaru a služieb ponúkaného užívateľom, za text inzerátu plne zodpovedá užívateľ.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či treťou osobou.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá by prípadne vznikla užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku využitia služieb serveru.

Server obsahuje okrem iného odkazy na internetové stránky, ktoré nie sú vlastnené a prevádzkované prevádzkovateľom. V prípade, že užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích osôb, ku ktorým len sprostredkovává prístup.

2. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ serveru, ktorý umožňuje bezplatnú inzerciu užívateľom, je správcom osobných údajov v zmysle ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZOOU ).

Užívateľ týmto súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovení § 5 odst. 2 ZOOU.

Užívateľ berie na vedomie, že horeuvedený súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný.

Prevádzkovateľ v zmysle ZOOU informuje užívateľa o spracovaní jeho osobných údajov a jeho právach. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje užívateľa v rozsahu, v akom mu boli užívateľom poskytnuté pre zverejnenie inzerátu (tj. meno, priezvisko, emailová adresa, prípadne telefonné číslo), a to za účelom zaistenia služby prevádzkovateľa spočívajúcej v sprostredkovaní inzercie.

Prevádzkovateľ ďalej informuje užívateľa, že má na základe písomnej žiadosti za podmienok stanovených v ustanovení § 12 ZOOU právo na informácie o spracovaní osobných údajov užívateľa, a ďalšie práva stanovené v ustanovení § 21 ZOOU, Predovšetkým právo obrátiť sa v prípade porušenia povinnosti prevádzkovateľa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení k náprave.

Prevádzkovateľ bude zhromažďovať a uchovávať osobné údaje len po dobu 3 mesiacov odo dňa vymazania inzerátu zo serveru.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje užívateľa len v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté a nie je oprávnený poskytovať osobné údaje užívateľa inej osobe.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zneužitie osobných údajov zverejnených užívateľom (tzn. uvedených v inzeráte).

3. Súbory cookies

Prevádzkovateľ serveru používa k prevádzkovaniu serveru súbory, tzv. cookies. Prevádzkovateľ využíva tieto súbory predovšetkým na zlepšenie služieb serveru (napr. prostredníctvom analýzy návštevnosti).

Pomocou týchto súborov prevádzkovateľ získava od užívateľa určité informácie, napr. IP adresu pripájajúceho sa počítača alebo typ používaného prehliadača a stránky. Informácie, ktoré prevádzkovateľ prostredníctvom súboru cookies získa, nie sú informáciami, na základe ktorých je možné užívateľa identifikovať.

Pokiaľ užívateľ nechce súbory cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušné nastavenie. Užívateľ berie na vedomie, že ak zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie serveru.

Na zobrazovanie reklám pri návšteve našej webovej stránky využívame služby reklamných spoločností tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať informácie (nie však vaše meno, adresu, e-mailovú adresu ani telefónne číslo) o vašich návštevách na tejto a iných webových stránkach s cieľom ponúkať reklamy na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako to funguje v praxi, a možnostiach, aby tieto spoločnosti nemohli použiť uvedené informácie, kliknite sem.

Spoločnosť Google ako predajca tretej strany využíva súbory cookie na zobrazovanie vašich reklám.
Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART na stránke spoločnosti Google s pravidlami ochrany osobných údajov pri inzercii.